Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Studium do poprawki, konsultacje teżWspieram Jawny Lublin:
PLN
IMG_2021

Z początkiem czerwca Ratusz ogłosił start konsultacji społecznych związanych z polityką przestrzenną miasta. Bezpośrednią przyczyną tych działań było zakończenie prac miejskich planistów nad nowym studium zagospodarowania przestrzennego Lublina. W toku siedmioletnich działań do urzędu wpłynęło ponad 260 wniosków mieszkańców, zawierających propozycje zmian zapisów studium, obejmujących w głównej mierze zwiększenie powierzchni terenów umożliwiających zabudowę. Uzgodnienia projektu studium dokonywano w porozumieniu z ponad stoma instytucjami. Gotowy dokument powstał w wyniku pracy ponad czterdziestoosobowego zespołu.

Nowe studium

Ratusz przewidział wyłożenie projektu gotowego dokument do wglądu publicznego w terminie od 7 czerwca do 12 lipca, oraz udostępnienie go na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Dodatkowo, zaplanował otwarte spotkania informacyjne z Radami Dzielnic oraz dyskusję publiczną (termin 14 czerwca uzupełniono o dodatkowe spotkanie 22 czerwca). Część mieszkańców nie zwróciła uwagi na haczyk – spotkania dzielnicowe były spotkaniami informacyjnymi a nie dyskusją publiczną. Zgłoszone tam uwagi mogą nie zostać uwzględnione w procedurze planistycznej. Nieprzekraczalny termin na składanie pisemnych uwag minął 4 sierpnia.

Ratusz podkreśla, że: „podczas prac nad nową edycją studium ze szczególną uwagą rozpatrywane były potrzeby zachowania i ochrony struktury przyrodniczej miasta, utrzymanie przestrzeni o znaczeniu ekologicznym jako terenów wyłączonych z zabudowy”. Określono trzy podstawowe zasady polityki przestrzennej: priorytetowa zasada integralności i ciągłości struktur ekologiczno – przestrzennych, zasada zachowania i ochrony środowiska kulturowego i krajobrazu oraz zasada komplementarności i strefowania (wyznaczanie różnych rodzajów funkcji terenu z uwzględnieniem sąsiedztwa funkcji komplementarnych oraz rozdzielania funkcji kolizyjnych, a także na zapewnieniu prawidłowej obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej poszczególnym terenom).

Łatwo zauważyć w przekazie informacyjnym nacisk, stawiany przez władze miejskie, na kwestie związane ze środowiskiem naturalnym i aspektami ekologicznymi. Na drugim planie stawiane są sprawy związane z komunikacją i transportem zbiorowym oraz z działaniami inwestycyjnymi.

W takich okolicznościach mieszkańcy miasta złożyli ponad 1000 uwag do projektu studium, do rozpatrzenia których urząd zobowiązał się przed końcem tego roku.

Ilość uwag znacząco przekracza liczbę wniosków zebranych w czasie opracowywania studium, co świadczy o istotnym zainteresowaniu mieszkańców naszego miasta podstawowym dokumentem planistycznym gminy. Może to budzić zdziwienie, bo wielokrotnie padały opinie, że czas i forma konsultacji nie odpowiadają randze omawianego dokumentu. Padały zarzuty, że wakacje to najgorszy termin na konsultacje społeczne, a sposób ich przeprowadzania daleki był od oczekiwań społeczników. Zarzuty dotyczyły m.in. formy przeprowadzanych spotkań, na których można było się dowiedzieć czy miasto Lublin jest odpowiednio zabezpieczone energetycznie, ale nie można było się dowiedzieć jaka jest wizja miasta. Z analizy dr. Jana Kamińskiego wynika, że nowe studium, po przeznaczeniu licznych nowych terenów pod zabudowę, pozwala by w Lublinie mieszkało prawie 600 tysięcy osób. Równocześnie Ratusz zakłada, że w 2050 roku w Lublinie będzie mieszkać „tylko” 370 tysięcy osób. Jest to wizja bardzo optymistyczna – dane Głównego Urzędu Statystycznego prognozują 270 tysięcy. Niestety na spotkaniach nie można było się dowiedzieć z czego wynika tak znaczny rozrzut.

Górki głównym bohaterem studium

Niesprzyjające okoliczności konsultacji przełożyły się na bardzo dużą liczbę uwag do projektu studium. Stało się to za przyczyną głównego bohatera konsultacji, którym okazały się Górki Czechowskie. Wieloletnia historia przekształceń planistycznych obszaru ponad 100 ha terenów zielonych, zlokalizowanych w północno-zachodniej części Lublina, miała znaleźć swoje podsumowanie w nowym studium.

Teren byłych poligonów skupił zaangażowanie mieszkańców, co było wyraźnie widać na spotkaniach konsultacyjnych, gdzie zdecydowana większość głosów krytycznie oceniała możliwość zabudowy Górek. Nie pozostało to bez wpływu na pozostałych mieszkańców, którzy byli zniechęceni ciągłą dyskusją o górkach i często nie mogli poruszyć istotnych dla siebie tematów.

Postawa obrońców Górek Czechowskich spotkała się z brakiem zrozumienia po stronie reprezentantów urzędu. Skutkowało to nerwową atmosferą i problemami w komunikacji między urzędnikami a mieszkańcami. Wiele pytań pozostało bez odpowiedzi, budząc kolejne wątpliwości co do sensowności planowanych rozwiązań. Urząd nie był w stanie przybliżyć odbiorcom sensu skomplikowanego dokumentu planistycznego.

W takich okolicznościach warto ponownie zadać podstawowe pytania dotyczące kontrowersyjnego terenu, tak aby każdy był w stanie zrozumień sens zapisów nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin. Tylko jasna i zrozumiała informacja może stać się podstawą konsensusu i doprowadzi do wypracowania optymalnego rozwiązania, dla dobra obecnych i przyszłych mieszkańców Lublina.

Prezydent Miasta Lublin zapowiedział, że „po przeanalizowaniu wszystkich uwag nastąpi ponowne wyłożenie dokumentu studium„.

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Miasto zapłaci za łapanie deszczówki. Na razie tylko kilkunastu osobom.

Lublin planuje wprowadzić pilotażowy program dotacyjny „Złap deszczówkę". W budżecie na 2020 rok na ten cel zapisano 50 tys. zł. (więcej…)
czytaj dalej

W rok w Lublinie ubyło tysiąc mieszkańców

Urząd miasta opublikował dane nt. zameldowanych mieszkańców według stanu na koniec 2019 roku. W zeszłym roku w Lublinie ubyło prawie tysiąc mieszkańców. Ale to i tak nieźle, gdy porównamy tę liczbę z poprzednimi latami. Sprawdziliśmy, jak…
czytaj dalej

Mieszkańcy wystrychnięci na Panelu Obywatelskim?

Lublin jako drugie miasto w Polsce wdrożył narzędzie partycypacji jakim jest Panel Obywatelski. Losowa grupa mieszkańców zdecydowała co zrobić by oddychać czystym powietrzem. Prezydent obiecał zrealizować wszystkie postulaty. Czy to się udało? (więcej…)
czytaj dalej

Znamy uwagi Ratusza do Raportu dot. Górek Czechowskich

Ratusz w końcu opublikował długo wyczekiwany Raport przyrodników dot. Górek Czechowskich. Opóźnieniom miał być winien wykonawca. Termin realizacji był dwukrotnie przedłużany. 5 stycznia Ratusz upublicznił Raport z inwentaryzacji przyrodniczej oraz opracowania analizy urbanistycznej i kompleksowej waloryzacji…
czytaj dalej