Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Znamy uwagi Ratusza do Raportu dot. Górek CzechowskichWspieram Jawny Lublin:
PLN
Panorama Górek Czechowskich

Ratusz w końcu opublikował długo wyczekiwany Raport przyrodników dot. Górek Czechowskich. Opóźnieniom miał być winien wykonawca. Termin realizacji był dwukrotnie przedłużany.

5 stycznia Ratusz upublicznił Raport z inwentaryzacji przyrodniczej oraz opracowania analizy urbanistycznej i kompleksowej waloryzacji środowiska dla wąwozów nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły. Wbrew obawom mieszkańców, że Ratusz mocno ingeruje w treść opracowania wskazuje ono na potrzebę ochrony terenów przeznaczonych Górek Czechowskich przeznaczonych przez władze Lublina w Studium pod zabudowę.

Obawy mieszkańców były związane z podejrzewaniem o ukrywanie Raportu. Pierwotnie miał być gotowy we wrześniu. Wtedy Ratusz informował, że dostał raport w terminie, ale nie może go upublicznić. – Nie ma wersji ostatecznej i będzie podlegał dalszemu opracowaniu ze względu na niespodziewaną i nagłą chorobę głównego koordynatora i recenzenta naukowego – tłumaczyła Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina. Gdy w kolejnym terminie, do końca października, Ratusz wciąż nie otrzymał Raportu, tłumaczono, że wymaga on uwzględnienia zgłoszonych uwag. Poniżej ich treść.

1. Raport nie zawiera opracowania w ujęciu kartograficznym i tekstowym przewidywanych kierunków zmian walorów środowiskowych (prognoza) wąwozów w dwu wariantach: przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych, przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działaniach w zakresie gospodarki przestrzennej. Przedstawienie przewidywanych ww. kierunków zmian walorów środowiskowych jest zapisem umowy §1 ust. 4 lit. d tiret drugie, które należy przedstawić w raporcie.

2. Ponadto podkreślam, że w raporcie występuje wiele niekonsekwencji między inwentaryzacją a waloryzacją i podsumowaniem – przykładowo na jednej stronie pojawiają się zdania wzajemnie sprzeczne(np. Str .127).

3. Nazwy Zespołów Przyrodniczo – Krajobrazowych pozostają w rozbieżności z nazewnictwem zastosowanym w obowiązującym Studium, uchwalonym przez Radę Miasta 1 lipca 2019 r. (str. 294).

4. Proszę o odniesienie się w Raporcie do otoczenia wąwozu „Lipnik” – określonego zarówno w obowiązującym planie miejscowym, jak i w obowiązującym Studium. Przewidywane jest tam zachowanie rozległych terenów rolnych, chronionych przed zabudową, pełniących bardzo ważną rolę przyrodniczą – otoczenia Obszaru Natura 2000, Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi oraz otoczenia i wzmocnienia głównego korytarza ekologicznego przewietrzającego Lublin – doliny Bystrzycy. Jakie są prognozowane skutki, jeśli w drodze zmiany planu nastąpi trwałe przekształcenie tych terenów z rolnych na budowlane (np. na tereny zabudowy jednorodzinnej)?

5. Proszę o odniesienie się w Raporcie do obszaru Zimnych Dołów, gdzie występuje duży nacisk inwestycyjny na zabudowę zarówno zboczy, jak i dna doliny Cieku spod Konopnicy i suchych dolin. Jakie są prognozowane skutki, jeśli w drodze zmiany planu nastąpi trwałe przekształcenie tych terenów na tereny budowlane (np. na tereny zabudowy jednorodzinnej)?

6. Proszę o zawarcie w podsumowaniu Raportu stwierdzenia, które z punktów art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zakazy związane z pomnikami przyrody, stanowiskami dokumentacyjnymi, użytkami ekologicznymi i zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi) zdaniem naukowców powinny być uwzględnione przy uchwale dotyczącej zespołów przyrodniczo – krajobrazowych na Górkach Czechowskich i na Lipniku?

7. W odniesieniu do Górek Czechowskich, biorąc pod uwagę fakt obowiązywania planu miejscowego z 2005 r. (zmiana planu jest w fazie projektowej, a termin finalizacji prac zależy od wielu czynników i jest bardzo trudny do określenia), proszę o odpowiedź, jak powinny wyglądać nasze działania (działania Miasta), w wypadku przyjęcia Raportu i jednoczesnej realizacji ustaleń planu obowiązującego. Co można zrobić z gatunkami roślin i zwierząt, których obecność stwierdzono na środkowej i dolnej wysoczyźnie (od strony ul. Poligonowej)? Czy jest możliwość ich przeniesienia, albo zabezpieczenia – przy wykazywanej dobrej woli właścicieli terenu?

8. Czy na terenie Górek Czechowskich, w obszarze projektowanego Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego byłaby możliwość wyznaczenia terenu (ok. 5 ha) pod specjalne, otwarte, edukacyjne, modelowe ogrody działkowe?

9. Czy jest możliwość przeniesienia „zbiorowiska łąk świeżych i pastwiskowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea – 4 pkt.” ze środkowej enklawy przy ul. Poligonowej – w sąsiedztwo?

10. W odniesieniu do zagrożeń wskazanych w treści Raportu proszę o ustosunkowanie się do zapisów obowiązujących planów miejscowych, w szczególności mpzp miasta Lublin – część III dot. strefy K1.

11. Proszę o skorygowanie lub wyjaśnienie treści Raportu w następujących zakresach:

• niezgodności Ryc. 63 z opisem oraz z Ryc .48 (str. 63) i opisem na str. 29;

• uzupełnienia objaśnień do Tabeli 13 (str. 110);

• uzupełnienia treści o „zrównoważone działania w zakresie gospodarki przestrzennej” (str.184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 197, 199, 200, 201, 202, 214, 215, 216, 217, 218, 219) – zapis wynikający z umowy;

• proponuję w miejsce powoływania się na umowę notarialną (str. 184, 186), projekty koncepcyjne, Bezpłatny Magazyn Informacyjny 2017 itp., aby opracowanie eksperckie odnosiło się do prawa miejscowego;

• usunięcie sprzeczności w zakresie zapisów na str. 184, gdzie stwierdzono cyt.: „lokalizacja osiedli nie pokrywa się ze stanowiskami gatunków rzadkich i chronionych” i na str. 189 cyt.: „Część planowanych terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną wyznaczone są na aktualnym obszarze występowania chomika europejskiego (okolice sklepu LIDL i osiedla Prestiż)”;

• uzupełnienia treści o odniesienie do możliwości ochrony chomika europejskiego na Górkach Czechowskich w świetle konieczności zachowania w tym celu „mozaiki różnorodnych upraw rolnych w tym zbóż i roślin motylkowych” (str. 202) oraz braku takich terenów w obowiązujących dokumentach planistycznych;

• wyjaśnienia zapisów dot. przewietrzania na str. 43, gdzie stwierdzono niedostateczne przewietrzanie, str. 48 Ryc. 34 gdzie stwierdzono brak dość dobrych warunków przewietrzania (opis poniżej ryciny nie zgadza się z jej treścią), str. 49 Ryc. 35 gdzie stwierdzono dość dobre warunki przewietrzania występujące jedynie w 3 miejscach poza wierzchowinami – wobec zapisów na str. 281 cyt.: „Z trzech badanych obiektów Górki Czechowskie mają największe znaczenie dla przewietrzania sąsiednich terenów miejskich.”; sformułowania te są niejasne, wzajemnie sprzeczne – są mylące;

• na str. 282 wskazuje się potrzebę wykonania specjalistycznych badań cyt.: „Szczegółowe badania modelowe wpływu zabudowy na pole wiatru, a także na właściwości przewietrzające Górek Czechowskich powinny być wykonane przy użyciu danych dotyczących planowanej zabudowy”, a jednocześnie na tej samej stronie wskazuje się oczekiwany wynik tych badań: „zaleca się do 4 kondygnacji” – jest to niezrozumiałe;

• wyjaśnienia sprzeczności stwierdzenia ze str.284 cyt.: „Wprowadzenie tam zabudowy będzie wymagało uzyskania pozwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 56 Ustawy o ochronie przyrody”, a załącznikiem nr 10 Raportu „Obszary predysponowane do ochrony – Górki Czechowskie”;

• wyjaśnienia zapisów na str. 287 gdzie jest mowa o konieczności podjęcia działań ochrony czynnej, a jednocześnie zawarto zapis cyt: „(…) najkorzystniejsze byłoby pozostawienie terenu Górek Czechowskich w dotychczasowym stanie. Każda ingerencja wpłynie na spadek różnorodności gatunkowej (…)”; niejasny jest też ten wniosek w świetle Ryc. 87 „Obszar o najwyższych walorach ornitologicznych wąwozu Górki Czechowskie” (str. 179);

• rozważenia możliwości zastąpienia innym sformułowaniem zapisu „(…) pomysł utworzenia rekreacyjnego parku, w pozostałych miejscach niedostępnych dla zabudowy osiedli mieszkaniowych jest sprzeczny z celem ochrony gatunków.” – pod względem technicznym możliwa jest zabudowa każdego terenu;

• wyjaśnienia rozbieżności zapisów na str. 287: „wskazane jest aby jak najwięcej osób mogło korzystać z walorów” – z zagrożeniami na str. 188: „Dodatkowym negatywnym czynnikiem będzie znacznie zwiększona penetracja terenu przez ludzi.”;

• wyjaśnienia – uszczegółowienia zapisów rozdz. 9.3. Wskazania planistyczne (str. 294), gdzie mowa jest o generalnym pokrywaniu się obszarów cennych przyrodniczo z terenami ochrony planistycznej, a następnie nawiązuje się do procedur odszkodowawczych ze względu na niekorzystną dla właścicieli zmianę planu;

• rozwinięcia bądź uszczegółowienia sformułowania zawartego na str. 295 cyt.: „Raport nie może być traktowany jako wiążący dokument planistyczny. Jest specjalistycznym opracowaniem eksperckim.”.

12. Powyższe uwagi nie dotyczą zagadnień przyrodniczych – w tym szczególnym zakresie konieczna byłaby ocena specjalistów w tej dziedzinie. Przedstawione wątpliwości należy potraktować jako głos w dyskusji nad dokumentem. Wyjaśnienie ich ma służyć ułatwieniu przyszłego korzystania z Raportu oraz jak najszerszemu wykorzystaniu tego opracowania w przyszłych działaniach ochronnych miasta wobec trzech przeanalizowanych wąwozów


Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Czy drzewa w Ogrodzie Saskim zostaną wycięte, żeby zrobić miejsce dla biurowca? Ratusz zaprzecza.

Co najmniej kilka drzew w Ogrodzie Saskim zostało oznaczone farbą. Chodzi o duże okazy rosnące niedaleko granicy parku w okolicach ul. Leszczyńskiego. To blisko planowanej lokalizacji urzędowego biurowca. Czy drzewa zaplanowano do wycięcia w związku z…
czytaj dalej

Zielony PR nie przekonał kontrolerów

Większe wydatki na zieleń nie wystarczyły, by przekonać kontrolerów NIKu, że Lublin jest zielony. W latach 2015-2020 Lublin wyciął więcej drzew niż posadził. Nie przeprowadzono też inwentaryzacji przyrodniczej, brakuje planu zarządzania zielenią, a Ratusz sprzedaje tereny…
czytaj dalej

NIK: Stadion żużlowy nad Bystrzycą nie powinien powstać

Znamy już ukrywane wyniki kontroli NIK dot. planowanego stadionu żużlowego w Lublinie. Zdaniem kontrolerów zmiana planu miejscowego, który pozwala na budowę stadionu jest niezgodna z prawem i zagraża środowisku. Urzędnicy ukrywali wyniki tej kontroli nawet przed…
czytaj dalej

Dodaj komentarz